بن ماری و کاربردش در آزمایشگاه چیست؟

بن ماری و کاربردش در آزمایشگاه چیست؟

نکات فنی بن ماری

از بن ماری برای تامین حرارتهای 25 ، 30 ، 37 ، 42 ، 56 ، 63 ، 80 و 100 0 درجه سانتیگراد بنا به نیاز استفاده میشود.

چگونگی کاربری

بعد از اطمینان از مناسب بودن سطح آب موجود در بن ماری، درجه حرارت مور دنظر را انتخاب نمایید.

سطح آب بن ماری باید بالاتر از سطح مایعاتی باشد که درآن گذارده میشوند.

هنگام قرار دادن ظروف و لوله های درباز، درپوش بنماری باید باز بماند تا از ریختن بخار تقطیر شده به درون لوله ها جلوگیری شود.

نحوه نگهداری

ü     آب بن ماری باید به طور مرتب تعویض شود.

ü     برای جلوگیری از رسوب املاح در بن ماری باید از آب مقطر استفاده کرد.

ü     اگر بن ماری رسوب داشته باشد، آنرا با اسید رقیق ( محلول اسید کلریدریک دونرمال ) شست وشو داده وسپس سریع وبه طور کامل با آب بشویید.

اگر بن ماری خشک شود، بیش از حد داغ میشود وبه آن آسیب میرسد، پس باید از خشک شدن آن جلوگیری به عمل آورد.

کنترل کیفی

کنترل روزانه دمای آ ب بن ماری، در چهار گوشه دستگاه وبه وسیله دماسنجی غیر از دماسنج متصل به آن انجام میشود ( صحت دماسنج کنترلی باید در مقابل یک دماسنج کالیبره، تصدیق شده باشد).

مای خوانده شده در طی روزهای متوالی را باید برروی منحنی کنترل کیفی دما ثبت نموده و براساس نتایج حاصله، تصمیم گیری نمود. برای بسیاری از آزمایشها، به ویژه آزمایشهای کینتیک )مانند

آزمایشهای آنزیمی تغییر یک درجه سانتیگراد باعث 10 % تغییر در فعالیت آنزیم میشود. برای چنین آزمایشهایی1/ 0±درجه سانتیگراد قابل چشم پوشی است. برای آزمایشهای ±0/5 ،End P درجه سانتیگراد اختلاف از دمای مطلوب قابل اغماض است.

کالیبراسیون

براساس توصیه دستگاه ونتایج کنترل کیفی درصورت عدم صحت یا دقت، دستگاه به شرکت پشتیبان ارسال میشود.

ایمنی

اگر بن ماری خشک شود، بیش از حد داغ شده و به آن آسیب میرسد. پس باید از خشک شدن آن جلوگیری شود.

ارسال شده در 1396-10-14 آموزش 649
مقایسه 0
قبلی
بعدی

محصولی موجود نیست

برای تشخیص حمل
ناموجود مجموع

قیمت ها با مالیات

پرداخت