counter free hit invisible

الکتروفورز

الکتروفورز ( در زبان انگلیسی: Electrophoresisبه حرکات ذرات در یک مایع تحت میدان الکتریکی گویند. به سبب اینکه ماکرو مولکولهای زیستی مانند DNAو پروتئین ها باردار هستند می‌توان با قرار دادن آن‌ها در یک میدان الکتریکی، آن‌ها را بر اساس خواص فیزیکی مانند شکل فضایی، وزن مولکولی و بار الکتریکی، تفکیک کرد. برای این منظور از روشی بنام الکتروفو...

بیشتر
مقایسه 0

محصولی موجود نیست

برای تشخیص حمل
ناموجود مجموع

قیمت ها با مالیات

پرداخت