• 167,000 تومان 10موود در انبار

  کشور تولید کننده :  ایران 

  بسته بندی :  لیوفلیزه 

 • 85,000 تومان 10موود در انبار

  کشور تولید کننده :  ایران 

  بسته بندی :  لیوفلیزه  پلیت کشت شده 

 • 85,000 تومان 10موود در انبار

  کشور تولید کننده :  ایران 

  بسته بندی :  لیوفلیزه  پلیت کشت شده 

 • 85,000 تومان 10موود در انبار

  کشور تولید کننده :  ایران 

  بسته بندی :  لیوفلیزه  پلیت کشت شده 

 • 85,000 تومان 10موود در انبار

  کشور تولید کننده :  ایران 

  بسته بندی :  لیوفلیزه  پلیت کشت شده 

 • 85,000 تومان 10موود در انبار

  کشور تولید کننده :  ایران 

  بسته بندی :  لیوفلیزه  پلیت کشت شده 

 • 85,000 تومان 9موود در انبار

  کشور تولید کننده :  ایران 

  بسته بندی :  لیوفلیزه  پلیت کشت شده 

 • 85,000 تومان 10موود در انبار

  کشور تولید کننده :  ایران 

  بسته بندی :  لیوفلیزه  پلیت کشت شده 

  باکتری لیوفیلیزه این محصول به صورت آمپول ارائه می شود. ATCC 7829
 • 167,000 تومان محصولات در دسترس با خصوصیات متقاوت
  محصولات در دسترس با خصوصیات متقاوت

  کشور تولید کننده :  ایران 

  بسته بندی :  لیوفلیزه 

  لیوفلیزه این باکتری به صورت ویال موجود می باشد. ATCC39392
 • 85,000 تومان محصولات در دسترس با خصوصیات متقاوت
  محصولات در دسترس با خصوصیات متقاوت

  کشور تولید کننده :  ایران 

  بسته بندی :  لیوفلیزه 

 • 85,000 تومان 10موود در انبار

  کشور تولید کننده :  ایران 

  بسته بندی :  لیوفلیزه  پلیت کشت شده 

  باکتری لیوفلیزه به صورت ویال و آمپول ارائه میشود.
 • 85,000 تومان 10موود در انبار

  کشور تولید کننده :  ایران 

  بسته بندی :  لیوفلیزه  پلیت کشت شده 

 • 85,000 تومان 10موود در انبار

  کشور تولید کننده :  ایران 

  بسته بندی :  لیوفلیزه  پلیت کشت شده 

 • 85,000 تومان 10موود در انبار

  کشور تولید کننده :  ایران 

  بسته بندی :  لیوفلیزه  پلیت کشت شده 

 • 85,000 تومان 10موود در انبار

  کشور تولید کننده :  ایران 

  بسته بندی :  لیوفلیزه  پلیت کشت شده 

  لیوفیلیزه این محصول به صورت آمپول و ویال عرضه می گردد.
 • 85,000 تومان 9موود در انبار

  کشور تولید کننده :  ایران 

  بسته بندی :  لیوفلیزه  پلیت کشت شده 

 • 85,000 تومان 2موود در انبار

  کشور تولید کننده :  ایران 

  بسته بندی :  لیوفلیزه  پلیت کشت شده 

مقایسه 0

محصولی موجود نیست

برای تشخیص حمل
ناموجود مجموع

قیمت ها با مالیات

پرداخت