counter free hit invisible

کیت سنجش آب

با توجه به وجود مواد شیمیایی مختلف در استخرها تعادل شیمیایی آب استخر باید مورد توجه باشد. به دلیل مرتبط بودن تمام پارامترهای شیمیایی موجود در آب به یکدیگر در صورت تغییر در یکی از پارامترها تمامی پارامترها تغییر خواهد کرد و تعادل شیمیایی در آب استخر به هم می ریزد .اندازه گیری این پارامترهای شیمیایی توسط کیت های سنجش شیمیایی آب انجام م...

بیشتر
مقایسه 0

محصولی موجود نیست

برای تشخیص حمل
ناموجود مجموع

قیمت ها با مالیات

پرداخت